Propaganda film

Author:  Source: http://en.qingxiling.com/xuanchuanp/n.html   Time:1970-01-01